ம ட ட ச ச ணத த ல ம ன உற பத த ம ன ம த ர ய ன க ர மம

madha engineering college: http://www.madhaengineeringandtechnology.com/home.php

தடைக் கற்களை படிக்கற்களாய் மாற்றி முன்னேறியிருக்கும் வரதராஜபுரம், திடக்கழிவு மேலாண்மையில் திருவள்ளூர் மாவட்டத்தின் முன்னோடி கிராமமாகத் திகழ்கிறது.

credits
reporter & video - s.balaji
edit - ranjthkumar
executive producer - durai.nagarajan

ம ட ட ச ச ணத த ல ம ன உற பத த ம ன ம த ர ய ன க ர ம