ச ன ன ய ல ப ரம பர ய கல ச க க எண ண ய chekku oil in chennai

#chekkuoil

thangavelu engineering college- www.thangavelu.edu.in
t.j.institute of technology- www.tjit.edu.in
davinci school of design and architecture – www.davinci.edu.in
chennai college of arts and science- https://chennaiartscollege.in

சென்னைக்கு அருகே மஹிந்திரா வேர்ல்டு சிட்டிக்கு எதிர்புறத்தில், பாரம்பர்யமாக மாடு பூட்டிய கல்செக்கு மூலம் எண்ணெய் தயாரிக்கப்படுகிறது. இயற்கை வழியில், பனங்கருப்பட்டி பயன்படுத்தி, சுத்தமான எண்ணெய் உற்பத்தி செய்துவருகிறார் எம்.ஜி.மூர்த்தி.

credits
reporter - k.subagunam
video - v.sathishkumar
edit - balaji
channel manager - durai.nagarajan

ச ன ன ய ல ப ரம பர ய கல ச க க எண ண ய chekku oil in chennai