100 வத ம ற க ட கர ம ப அற வட ச ய வ ன சவ ல வ ட ம வ வச ய

`இயற்கை விவசாயம்’ என்பது சிறிய நிலப்பரப்பிலும், சிறிய பண்ணைகளிலும்தான் சாத்தியப்படும் என்று சொல்பவர்கள் உண்டு. ஆனால், பெரிய அளவு நிலப்பரப்பிலும் இயற்கை விவசாயம் சாத்தியப்படும் என நிரூபித்துக் காட்டியவர் புளியங்குடி அந்தோணிசாமி.

credits
reporter - e.karthikeyan
video - suresh krishna, l.rajendran
edit - rannjith kumar, balaji
executive producer - durai.nagarajan

100 வத ம ற க ட கர ம ப அற வட ச ய வ ன சவ ல வ ட ம வ