ம ட ய ல ப டல த ட டம அசத த ம ப டல ச க பட garden snakegourd pasumai vikatan

#snakegourd #garden

aqai:
உங்கள் பண்ணைக்குத் தேவையான தரமான கோழி, காடை , வாத்து குஞ்சுகள், மீன்கள் மற்றும் பண்ணைத் தீவனங்களை இனி ஈஸியா வாங்க aqai app ei download seiyungal!

setting up a chicken and fish farm is easy with aqai! get high-quality chicks, fish seeds, and feed at your farm gate with free delivery!!

to download aqai app click http://onelink.to/vik-aqaiapp

email: contact@aqgromalin.com

contact number: 044 4631 4390

மாடியில் புடலை பயிரிட்டு வருமானம் பார்த்து வருகிறார், சென்னை பொழிச்சலூரைச் சேர்ந்த முருகன்.

murugan - 9444667326

credits
reporter - m.punniyamoorthy
video - p.kalimuthu
channel manager - durai.nagarajan

ம ட ய ல ப டல த ட டம அசத த ம ப டல ச க பட garden snakego