வ ட ட ல வ ண ட க க ய வளர க க வ ண ட ம how to grow ladies finger okra pasumai vikatan

#homegarden #terracegarden #veetukkulvivasayam #garden

aqai:

உங்கள் பண்ணைக்குத் தேவையான தரமான கோழி, காடை , வாத்து குஞ்சுகள், மீன்கள் மற்றும் பண்ணைத் தீவனங்களை இனி ஈஸியா வாங்க aqai app ei download seiyungal!

setting up a chicken and fish farm is easy with aqai! get high-quality chicks, fish seeds, and feed at your farm gate with free delivery!!

to download aqai app click http://onelink.to/vik-aqaiapp

email: contact@aqgromalin.com

contact number: 044 4631 4390

வீட்டுத்தோட்டம் மற்றும் மாடித்தோட்டம் வாயிலாக ஒவ்வொரு வீட்டிலும் ஒரு விவசாயி உருவாக வழிகாட்டும் புதிய தொடர்..! veetukkul vivasayam - தொடர் 11

credits:
script - r.kumaresan
voice - sindhu
edit - p. muthukumar
channel manager - m. punniyamoorthy

வ ட ட ல வ ண ட க க ய வளர க க வ ண ட ம how to grow ladies finger